Σάββατο, 21 Απριλίου 2018

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α' ΤΑΞΗ


Εγγραφή  Μαθητών στην Α΄ τάξη
(σύμφωνα με το Π.Δ.  79/2017)
ΠΟΤΕ;
Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των μαθητών/-τριων που θα φοιτήσουν
στην Πρώτη Τάξη του Δημοτικού σχολείου, κατά το σχολικό έτος 2018-2019,
αρχίζουν την Τετάρτη 2 Μαΐου 2018 και λήγουν την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018

ΠΟΙΟΙ;
Φέτος, στην Πρώτη Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα εγγραφούν υποχρεωτικά
παιδιά που γεννήθηκαν από 1-1-2012 μέχρι και 31-12-2012

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α.  Υποβάλλονται κατά την εγγραφή :
1.
Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση
Θα την παραλάβετε από το Σχολείο και θα συμπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία
2.
Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου
Θα την πάρετε από το Νηπιαγωγείο
3.
Αποδεικτικό Διεύθυνσης κατοικίας
Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (π.χ. συμβόλαιο , λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας, λογαριασμός τηλεφώνου, φορολογική δήλωση )
4.
Βιβλιάριο Υγείας
Φωτοτυπία των σελίδων εμβολιασμού του μαθητή ή άλλο στοιχείο από το οποίο προκύπτει πως έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια
5.
Ατομικό Δελτίο Υγείας
Από κρατικό νοσοκομείο ή από ιδιώτη παιδίατρο
Β. Απαιτείται για την εγγραφή :
6.
Πρόσφατο Πιστοποιητικό γέννησης
Αναζητείται αυτεπάγγελτα από το σχολείο
Γ. Πρόσθετα δικαιολογητικά κατά περίπτωση:
7.
Εάν το παιδί πάσχει από χρόνια ασθένεια, σχετική ιατρική γνωμάτευση
8.
Σε περίπτωση μαθητών-τριων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, γνωμάτευση από Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.  ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη δημόσια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής
9.
Δικαστική Απόφαση ή Ιδιωτικό Συμφωνητικό Επιμέλειας (σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης)

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Οι αλλοδαποί μαθητές, εγγράφονται στην Πρώτη Τάξη,
προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω,
καθώς και ληξιαρχική πράξη γέννησης  ή ομοειδές πιστοποιητικό, επίσημα μεταφρασμένο,
χωρίς να είναι απαραίτητη η πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΗ/ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΣΤHN Α΄ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ


ΠΡΟΣ : ……………………………………………………………..                                               Ημερομηνία :  ………………………….
                                                                                                                                       Αρ. Πρωτ. :  ……………………………..

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ/ΑΙΤΟΥΣΑΣ
Ονοματεπώνυμο πατέρα   :
……………………………………………………………………………..
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηριου :

……………………………………………
Τηλέφωνο  :  ……………………………………..…

Ηλ. Ταχυδρ. : ……………………………………….
Ονοματεπώνυμο μητέρας   :
……………………………………………………………………………..
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηριου:

……………………………………………
Τηλέφωνο  :  ……………………………………..…

Ηλ. Ταχυδρ. : ……………………………………….


 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ /ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ
Όνομα

Επώνυμο

Φύλο

Ημερομηνία γέννησης

Τόπος γέννησης

Χώρα γέννησης 3. Δ/ΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Τόπος

Οδός

Αριθμός

Τ.Κ.

Το οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο διαμένει η οικογένεια περικλείεται από τις οδούς :
α)……………………………………………………………………………………………………
β)……………………………………………………………………………………………………
γ)……………………………………………………………………………………………………
δ)……………………………………………………………………………………………………


4.ΑΔΕΛΦΙΑ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ή ΣΕ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Ονοματεπώνυμο

Σχολείο φοίτησης

Ονοματεπώνυμο

Σχολείο φοίτησης

Ονοματεπώνυμο

Σχολείο φοίτησης

5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ (υπάρχουν διαγνωσμένες εκπαιδευτικές ανάγκες ;)
ΝΑΙ

ΟΧΙ

6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Ο/Η  υπογραφόμεν….  γονέας/κηδεμόνας Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου περί ψευδούς δηλώσεως ότι όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα αίτηση είναι αληθή όπως και τα δικαιολογητικά που επισυνάπτω.
…………………………………………………………….
(Τόπος/ημερομηνία)


Ο/Η Αιτών/-ούσα

………..……………………………………….
(Υπογραφή)


Συνημμένα   δικαιολογητικά :
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….


Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018

ΚΑΡΤΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΧΕΛΙΔΟΝΑΚΙΑ

Καρτούλες γεμάτες ευχές και χελιδονάκια που φέρνουν την άνοιξη από τους μαθητές της Γ΄και Δ΄τάξης

Δ΄ΤΑΞΗΓ΄ΤΑΞΗ 

ΑΥΓΟΥΛΑΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ

Αυγουλάκια βαμμένα με κλωστές φλος από τους μαθητές του Τ.Ε.
Βάζετε σε μια λεκανίτσα με νερό τα αυγά
Κόβετε αλουμινόχαρτο 15χ15 περίπου
Βάζετε μπόλικες κλωστουλες φλος στο βρεγμένο αυγό και το τυλίγετε με το αλουμινόχαρτο
Τα βράζετε σε μέτρια φωτιά
Όταν κρυώσουν τα περνάτε με λάδι για να γυαλίζουν